Gjennomføring av digitale møter og generalforsamling

Gjeldende regelverk åpner for at det på en rekke områder kan gjennomføres møter og fattes vedtak på andre måter enn ved fysisk deltakelse. Dette gjelder blant annet gjennomføring av styremøte og generalforsamling.

Publisert:

En del av dette er omtalt i en artikkel på Nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider.

Det er nå fastsatt midlertidige forskrifter gitt i medhold av koronaloven som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter. Disse omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ulike finansforetak, samvirkeforetak, stiftelser, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, og ble fastsatt i statsråd 27. mars. Det er foreslått tilsvarende forskrifter for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Disse er ikke fastsatt ennå.

I tillegg til å presisere at møtekravene i selskapslovgivningen kan oppfylles ved å avholde video- eller telefonmøter, åpnes det for skriftlig eller annen betryggende saksbehandling. Forutsetningen er reell deltakelse og en samlet behandling av sakene så langt det er mulig. Styrets leder kan nå alene beslutte at styremøter skal avholdes uten fysisk møte.

Retten for det enkelte styremedlem og daglig leder til å kreve møtebehandling, suspenderes. I tillegg skal det enkelte styremedlem kunne kreve å delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte. Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede. 

Det presiseres også at møteprotokoller kan signeres ved elektronisk signatur.