Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger som skal søke om momskompensasjon, må være registrert i Frivillighetsregisteret. Fra og med søknadsåret 2019 gjelder dette alle søkere, også underledd og aksjeselskaper.

Publisert:

Om ordningen
Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler hvert år midler til frivillige organisasjoner. Pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift. Ordningen er en tilskuddsordning som frivillige organisasjoner kan søke på. Søknadsfristen er 1. september.

Mer til de små

Fra og med søknadsåret 2019 er det foretatt endringer i ordningen som skal føre til at flere små organisasjoner blir tildelt mer av midlene, og at ordningen blir enklere for små organisasjoner.

Minstegrense
Grensen for når en organisasjon kan søke, er redusert. Ved bruk av forenklet modell må organisasjonen ha hatt 100 000 kroner i driftskostnader som kommer inn under ordningen, og ved bruk av dokumentert modell må organisasjonen ha hatt 7000 kroner i søknadsberettigede kostnader til merverdiavgift for å kunne søke. Mer om forenklet og dokumentert modell lenger ned i artikkelen.
Minstegrensene gjelder ikke for et underledd eller aksjeselskap. Består organisasjonen av flere ledd, er det summen for hele organisasjonen som må være over disse beløpene.

Enklere krav til revisjon
Søkere som har mindre enn fem millioner kroner i driftskostnader og ikke ellers er revisjonspliktig, må ikke lenger få regnskapet revidert av registrert eller statsautorisert revisor, men kan benytte seg av en valgt revisor. Har organisasjonen hatt over fem millioner kroner i driftskostnader to år på rad, må regnskapet likevel fremdeles revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Momskompensasjonssøknaden skal kontrolleres av revisor som skal avgi en revisorrapport. For organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i driftskostnader, er det ikke krav om revisorrapport. Samme beløpsgrense gjelder nå også for organisasjoner som består av flere ledd. 

Søkeren skal ha hatt minst fem millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad før det er krav om revisorrapport.

Frivillighet
Alle som skal motta momskompensasjon, må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Det typiske er at organisasjonen drives ved hjelp av gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og/eller gaver uten at det er noen direkte gjenytelse knyttet til den frivillige innsatsen.

Registrering i frivillighets­registeret
Fra og med søknadsåret 2019 er det et krav at alle som mottar momskompensasjon, må være registrert i Frivillighetsregisteret. For organisasjoner som består av flere ledd, vil det gjelde både lokalledd, regionalledd og aksjeselskap. Registeringen må være på plass både på søknadstidspunktet 1. september og ved utbetalingen som skjer i løpet av desember.

Hvem får kompensasjon?
I tillegg til å være registrert i Frivil-lighetsregisteret må organisasjonen være en:
• demokratisk ikke-økonomisk forening
• tros- eller livssynsorganisasjon
• stiftelse
• aksjeselskap som fullt ut er eid av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon

Organisasjoner som faller utenfor ordningen, er:
• Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner
• Organisasjoner som er under konkursbehandling
• Organisasjoner som er lukket, dvs. ikke er åpen for allmennheten

Virksomhet det ikke gis kompen­sasjon for
En ellers kompensasjonsberettiget organisasjon kan ha virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon. Virksomhet som kommer privatøkonomiske, offentlige eller næringsinteresser til gode, faller utenfor ordningen. Også virksomhet som gir fordeler til en begrenset krets, eller dekker det som normalt er å anse som private kostnader, vil være utenfor ordningen.

Før det søkes om kompensasjon, må driftskostnader som gjelder den delen av en organsisasjons virksomhet som faller utenfor ordninge, trekkes fra.

Driftskostnader som faller utenfor ordningen
• Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte virksomheten
• Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom
• Av- og nedskrivning på aktiverte kostnader for bygg, an-legg og annen fast eiendom
• Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom
• Anleggsprosjekt som omfattes av ordningen for mva-kompensasjon for idrettsanlegg

Fradragsposter
• Kontantoverføringer, personal-kostnader og øvrige kostnader i utlandet
• Totale driftskostnader knyttet til den mva-pliktige delen av virksomheten
• Overføringer til andre organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme organisasjon
•Totale driftskostnader knyttet til kompensasjon av mva for kommuner, fylkeskommuner mv. av en organisasjons virksomhet som faller utenfor ordningen, trekkes fra.

Hvordan søke om moms­kompensasjon?
Søknad om momskompensasjon skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet (https://lottstift.no/nb/). Både enkeltstående organisasjoner og organisasjoner som består av flere ledd, kan få kompensasjon, men det er bare enkeltstående søkere og sentralledd som kan sende søknad. Består organisasjonen av flere ledd, skal søknaden sendes gjennom sentralleddet eller hovedorganisasjonen. For aksjeselskap tas søknadsbeløpet med i den enkeltstående organisasjonen eller sentralleddets søknadsgrunnlag.

Ulike søknadsmodeller
Søkeren kan velge mellom en forenklet eller en dokumentert søknadsmodell. Består organisasjonen av flere ledd, må alle ledd i organisasjonen velge samme modell.

Forenklet modell
Ved forenklet søknad tas det utgangspunkt i foreningens totale driftskostnader siste regnskapsår. Fra dette beløpet skal det trekkes fra eventuelle finansposter, og det må gjøres noen avgrensninger og fradrag før man kommer frem til beløpet man kan søke om.
Ved forenklet modell gis det kompensasjon uavhengig av hva organisasjonen faktisk har betalt i merverdiavgift. Også foreningens kostnader til for eksempel lønn vil dermed inngå i søknadsbeløpet.

Dokumentert modell
Ved dokumentert modell skal foreningen oppgi sine faktiske kostnader til merverdiavgift. Søknadsbeløpet vil utgjøre det beløpet foreningen har betalt i merverdiavgift, etter at det er gjort fradrag for kostnader som ikke er kompensasjonsberettigede.