Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronaepidemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet, skal ikke skattlegges, under visse forutsetninger.

Publisert:

Dette fremgår av en uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020.

I utgangspunktet skal aksjeutbytte innvinnes og skattlegges på vedtakstidspunktet, uavhengig av når utbyttet faktisk utbetales. Dette gjelder også når utbyttet ikke utbetales som følge av betalingsproblemer hos selskapet, og selv om generalforsamlingen senere omgjør vedtaket om utdeling av utbytte.

Det er imidlertid i praksis akseptert at dersom betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør beslutningen om utbytteutdeling før utbetalingen, og senest innen utløpet av det året utbyttet ble vedtatt, så skal skattlegging unnlates.

Selv om et selskap ikke har betalingsvanskeligheter, er situasjonen som har oppstått for mange, nå usikker og uforutsigbar. Utbetaling av besluttet utbytte kan i denne situasjonen medføre usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet.

Skattedirektoratet har derfor lagt til grunn at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres.

Forutsetninger

Det forutsettes at omgjøringen skjer senest innen årsskiftet og at den skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Det er videre en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ, og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

Aksjerettslig kan begge beslutningene reverseres. Det må innkalles til en ekstraordinær generalforsamling, og beslutningen om omgjøring krever trolig samtykke fra samtlige aksjeeiere som fikk en rett til utbytte.