Viktige avklaringer om mva og husleie

Det oppstår ofte spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles når utleier i forbindelse med korona-krisen gir husleiefritak, rabatt på husleien eller henstand med å betale. Finansdepartementet har nylig kommet med noen viktige avklaringer.

Publisert:

Finansdepartementets avklaringer kan oppsummeres slik:

  1. En betalingsutsettelse får ikke innvirkning på hva utleier skal innberette i merverdiavgift. Utleier må fremdeles innberette utgående avgift for perioden leien gjelder. Det er gitt utsatt betalingsfrist for merverdiavgift som forfaller 14. april til 10. juni 2020. Dette vil i en viss grad hjelpe utleier, og Finansdepartementet opplyser at ev. ytterligere utsettelser for innbetaling av merverdiavgift vil bli vurdert.

  2. Betalingsmislighold er ikke grunn god nok for å tilbakeføre merverdiavgift som tap på krav. Tap på krav kan ikke føres før tapet er endelig konstatert. Korona-epidemien endrer ikke på dette standpunktet.

  3. Gir utleier husleiefritak eller rabattert husleie vil utleier kunne redusere sitt merverdiavgiftsgrunnlag tilsvarende. Rabatten skal ikke anses som en "gave" som utleier må beregne uttaksmerverdiavgift av.

  4. Rabatert husleie kan periodiseres til den terminen rabatten gjelder. Det er ikke nødvendig å fordele rabatten over resterende del av husleieperioden. En midlertid periode med betalingsfritak for leietaker, vil ikke rokke ved at eiendommen anses som utleid og er omfattet av utleiers frivillige registrering.