Behov for klargjøring i ny fjellov

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer.

Publisert:

Lovutvalgets forslag vedrørende kapitalforvaltning, kontroll og rapportering er kort utredet og lite begrunnet. Vi mener det er uklart hva forslaget faktisk innebærer, og at det derfor er behov for klargjøring.

Et forhold som er klart, er at det er forslått at Fjellstyrene og fellesorganisasjonen for fjellstyrene skal ha regnskapsplikt etter regnskapsloven og revisjonsplikt i samsvar med revisorloven. Vi støtter dette forslaget.

Det er ikke foreslått konkret lovtekst som pålegger Fjellstyrene å utarbeide årsberetning, men det er omtale i utredningen som kan indikere at Fjellstyrenes virksomhet tilsier et behov for årsberetning. Det er derfor ikke helt klart hva utvalget mener. Med de klare politiske føringene som foreligger, mener vi det er mye som taler for at Fjellstyrene ikke må utarbeide årsberetning.

Det er foreslått at regnskapet for Fjellstyrene skal føres etter standarder fastsatt av fellesorganisasjonen. Vi mener det er uklart om det siktes til regnskapsstandarder og/eller bokføringsstandardarder. Et annet spørsmål er forholdet mellom standardene fastsatt av fellesorganisasjonen og gjeldende regler for henholdsvis årsregnskap og bokføring. Vi mener det bør vurderes om, og i hvilken grad, behovet for regulering i egne standarder for fjellstyrene er dekket av eksisterende regnskaps- og bokføringsstandarder.

Utover dette mener vi at: 

  • det bør klargjøres i loven at det er krav om at regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor
  • det må klargjøres hvilke regler som gjelder for valg av revisor, herunder hvilket organ som engasjerer revisor
  • kravet om at det skal føres regnskap for fjellkassa fjernes, alternativt at det klargjøres hva som menes med et slik regnskap
  • det er relevant å vurdere om det skal kreves en notespesifikasjon av fondene som fjellstyret har ansvaret for, alternativt i en egen egenkapitaloppstilling
  • fellesorganisasjonenes adgang til å be om årsrapport fra Fjellstyrene ikke er tilstrekkelig begrunnet, herunder at innholdet ikke er tilstrekkelig drøftet