Registrering og offentliggjøring av mellombalanser

Revisorforeningen tar i høringssvaret til orde for at noteopplysningene og eventuell revisjonsberetning inkluderes ved innsending av mellombalansene slik at informasjonen gjøres tilgjengelig for kreditorene og andre interessenter og bedrer deres kontrollmuligheter.

Publisert:

Dokumentene skal allerede eksistere som grunnlag for generalforsamlingens beslutning, og selve innsendingen vil ikke utgjøre noen byrde for foretakene. Brønnøysundregistrene legger i første omgang opp til at mellombalansen skal lastes opp som et vedlegg ved innsendingen. Innsending av noteopplysningene og revisjonsberetningen kan gjøres uten å måtte endre den planlagte tekniske løsningen.

Reglene om innsending av noteopplysninger og revisjonsberetning bør utformes på en slik måte at Brønnøysund kan utvikle innsendingsløsningene videre. På sikt kan det være aktuelt at det ikke er hele revisjonsberetningen som sendes inn, men at det i stedet angis om det er avgitt en ren revisjonsberetning, og bare eventuelle avvik fra ren revisjonsberetning spesifiseres. Tilsvarende kan det være aktuelt at noen av noteopplysningene gis i standardisert form, slik som angivelse av hvilket regnskapsspråk som er benyttet.

For øvrig støtter vi forslagene i høringen.