Krav til elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Revisorforeningen er negative til å lov- eller forskriftsfastsette generelle krav til elektronisk fakturering.

Publisert:

Departementet ønsker gjennom foreslått forskrift å pålegge alle offentlige oppdragsgivere aktivt å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører når det gjelder anskaffelser innenfor anskaffelseslovens virkeområde.

Vår prinsippielle holdning er at en generell plikt til bruk av EHF-faktura ikke bør forskrifts- eller lovfestes. Muligheten til å oppnå betydelige kostnadsbesparelse burde være et godt nok incitament til at offentlige etater og næringsdrivende endrer sine rutiner på dette området, uten at det foreligger lovpålegg.

For øvrig vil det alltid være mulig også for offentlige virksomheter å ta inn et krav om elektronisk fakturering fra sine leverandører i avtalene som inngås.