Ny teknologi og reguleringen av regnskapsførere

Regnskapsførerbransjen har gjennomgått store endringer siden vi fikk regnskapsførerloven i 1993. Ny teknologi påvirker bransjen sterkt. I Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov, mener vi at det likevel er best å beholde hovedtrekkene i den gjeldende reguleringen.

Publisert:

Dette er i tråd med lovutvalgets anbefaling. Reguleringen skal imidlertid rettes mer inn mot regnskapsforetakene enn den enkelte autoriserte regnskapsfører. Revisorforeningen mener at dette er en god tilnærming som vil gi regulering på et fornuftig nivå.

Revisorforeningen mener at

  • Lovens virkeområde bør beholdes uendret. Vi støtter utvalgets forslag.
  • Minstekravet til utdanning bør fortsatt være en relevant bachelorgrad. Vi støtter utvalgets forslag.
  • To års praksis er tilstrekkelig. Et flertall i utvalget vil utvide kravet til tre år. Vi støtter mindretallet.
  • Utdanning og praksis fra revisjon bør kvalifisere fullt ut for å bli autorisert. Vi støtter utvalgets forslag.
  • Krav til organisering av virksomheten, dokumentasjon og skriftlige avtaler bør holdes på et overordnet nivå. Vi støtter flertallet i utvalget, og går mot ulike mindretall som vil ha mer omfattende og detaljert regulering.
  • Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjonen bør være fem år. Vi støtter flertallet i utvalget, og går mot et mindretall som mener at deler av dokumentasjonen må oppbevares i ti år.
  • Finanstilsynet bør ikke få adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Vi støtter utvalgsflertallets forslag.