Liste av kontrollspørsmål ved rapportutarbeidelse

Listen under er ikke ment som en direkte veileder, men er ment som forslag til mulige kontrollspørsmål. 

 

 1. Hvordan beveger selskapet seg mot en bærekraftig forretningsstrategi?
 2. Hvordan kan ESG-aspekter støtte oppnåelsen av forretningsmessige mål?
 3. Hva er de gjeldende rapporteringskrav i markedet/markedene selskapet har virksomhet i?
 4. Hvordan kan selskapet bruke ESG-rapportering til å engasjere og motivere styremedlemmer, ledere og ansatte?
 5. Hva er de ESG-relaterte hovedproblemstillinger og målsetninger fra administrerende direktørs og/eller styreleders ståsted?
 6. Hvordan er styremedlemmer, ledere og ansatte involvert i ESG-relatert beslutningstaking, planlegging, kontroll og aktiviteter?
 7. Hva er selskapets viktigste rapporteringsmålsetning(er)?
 8. Hva er de sentrale ESG-faktorene som påvirker selskapets strategi i form av hvilke risikoer og muligheter disse innebærer?
 9. Hvilke offentlig tilsagn har selskapet gitt med hensyn til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar?
 10. Hvem er selskapets prioriterte interessenter? Hva er prosessen for å identifisere disse og hvor ofte fornyes eller oppdateres resultatene? Hvordan vet selskapet hvilke ESG-problemstillinger som er relevante for disse interessentene?
 11. Hvordan kommer selskapet frem til hvilke ESG-problemstillinger som er vesentlige?
 12. Hvordan passer ESG-faktorer inn i selskapets eksisterende prosess for å identifisere vesentlige problemstillinger?
 13. Hvilke ESG-faktorer har størst innvirkning på selskapets langsiktige verdiskapning?
 14. Hvilke ESG-faktorer har direkte innvirkning på selskapets kortsiktige finansielle resultater?
 15. Hvordan kan selskapet bruke tilbakemeldinger til å oppnå bedre resultater?
 16. Hvilke ESG-faktorer er mest relevante for selskapets nåværende og potensielle investorer?
 17. Hva vet selskapet om sin eksisterende investorbase og dens informasjonsbehov?
 18. Har selskapet identifisert hvilken informasjon investorer har behov for?
 19. Hvordan har selskapet skapt effektivt engasjement blant investorer?
 20. Hvordan kan selskapet utvide ESG-rapportering for å styrke sitt forhold til investorer?
 21. Hvordan opprettholder og utvikler selskapet sitt forhold til investorer?
 22. Hvordan ville selskapet ønske å utvide sin investorliste i løpet av de neste fem årene?
 23. Hvilke ESG-faktorer er knyttet til eksisterende og potensielle reguleringer?
 24. Hvordan kommer finansiell rapporteringskontroll og -forpliktelser til anvendelse på selskapets ESG-rapportering?
 25. Hvilke(t) kvalitetssikringsnivå(er) er meningsfylt og oppnåelig?
 26. Hvordan avgjøre selskapet hvilken tredjepart som er mest effektiv og relevant for kvalitetssikring av selskapets rapportering?

 

Listen med kontrollspørsmål er hentet fra Oslo Børs/Euronexts "Veiledning om ESG-rapportering for utstedere".