Detaljert oversikt over anbefalingene fra TCFD

Styring og ledelse

TCFD anbefaler at virksomheter rapporterer om styrets og ledelsens rolle i virksomhetens arbeid med klimarelaterte trusler og muligheter. TCFD peker på at denne informasjonen vil gjøre det lettere for investorer og andre interessenter å vurdere hvorvidt styret og ledelsen gir klimarelaterte spørsmål tilstrekkelig oppmerksomhet.

Hvordan er styret og ledelsen involvert i vurdering av klimarisikoer og -muligheter?

a)       Beskriv styrets kontroll av klimarisikoer og muligheter

 • Hvilke prosesser og hvor ofte orienteres styret (eller andre, som revisjonskomiteen) om klimarisiko?
 • Inkluderer og vurderer styret (eller andre, som revisjonskomiteen) klimarelaterte risikoer ved gjennomgang av strategi, budsjett og regnskap, årsrapport, styringsdokumenter eller lignende?
 • Hvordan følger styret opp mål knyttet til klimarelaterte temaer?

b)      Beskriv ledelsens rolle i vurdering og håndtering av klimarisikoer og muligheter

 • Har foretaket fordelt klimarelatert ansvar eller oppgaver til ledelsesstillinger eller komiteer? Hvis ja, rapporterer disse til styret?
 • Hvordan informeres ledelsen om klimarelaterte temaer?
 • Hvordan følger ledelsen opp klimarelaterte temaer?

Strategi

TCFD anbefaler at virksomheter rapporterer om faktiske og potensielle virkninger av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens og dens strategi og finansielle planlegging, der slik informasjon er av vesentligbetydning. Slik informasjon vil gjøre det lettere for investorer og andre interessenter å forstå hvordan klimarelaterte spørsmål kan påvirke virksomheten på kort, mellomlang og lang sikt. TCFD anbefaler blant annet at virksomheter rapporterer om spesifikke klimarelaterte utfordringer som kan få vesentlig finansiell betydning for virksomheten over de tre tidshorisontene. Virksomheter bør i sin rapportering også gi en beskrivelse av hvor motstandsdyktig deres strategi er under ulike klimarelaterte scenarioer.

Hvordan påvirker (faktiske og mulige) klimarisikoer og -muligheter foretakets virksomhet, strategi og finansielle planlegging?

a)       Beskriv klimarisikoer og muligheter som foretaket har identifisert på kort, medio og lang sikt

 • Hva menes med kort, medio og lang sikt?
 • Hvilke vesentlige muligheter og risikoer har foretaket identifisert for disse?
 • Hvilke metoder har foretaket brukt for å avgjøre i hvilken grad disse vil påvirke den finansielle situasjonen?

b)      Beskriv påvirkningen av klimarisikoer og muligheter på foretakets aktiviteter, strategi og finansielle planlegging

 • Hvordan vil disse påvirke:
  • Produkter og tjenester
  • Leverandør- og verdikjede
  • Tilpasning- håndteringsaktiviteter
  • Investeringer i innovasjon og FoU
  • Aktiviteter, inkludert aktivitetsform og lokasjoner
  • Hvordan påvirker klimarisikoer og muligheter finansiell planlegging når det gjelder
   • Driftskostnader og inntekter
   • Investeringskostnader og -beslutninger
   • Oppkjøp og salg
   • Tilgang til kapital og kreditt

c)       Beskriv robustheten til foretakets strategi, vurdert mot relevante scenarioer for klimaendringer, inkludert et scenario som når klimamålene

 • Hvordan skal foretaket tjene penger i et lavutslippssamfunn?
 • Har foretaket brukt klimarelaterte scenarioer for å utforme forretningsmodell og -strategi?
 • Hvilke klimarelaterte scenarioer og tidshorisonter har blitt vurdert?
 • Hva er effekten av ulike retninger for politikkutvikling, makroøkonomiske trender, energimiks og teknologiutvikling brukt i klimarelaterte scenarioer for å teste foretakets og forretningsmodellens robusthet?
 • Hvordan mener foretaket at klimarelaterte risikoer og muligheter vil påvirke deres strategi?
 • Hvordan skal foretaket endre strategisk tilnærming som følge av klimarelaterte risikoer og muligheter?

Risikostyring

TCFD anbefaler virksomheter om å rapportere om hvordan de identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko. Slik informasjon vil være nyttig for brukerne av selskapenes rapportering for å få en helhetlig oversikt over virksomhetens risikoprofil og risikohåndtering. TCFD anbefaler bl.a. at virksomheter redegjør om hvordan de tar beslutninger om å redusere, overføre, akseptere eller kontrollere klimarelatert risiko. 

Hvordan identifiserer, analysere og håndterer foretaket klimarisiko?

a)       Beskriv foretakets prosesser for å identifisere og vurdere klimarisikoer

 • Hvordan vurderer foretaket alvorlighetsgraden i ulike klimarisikoer?
 • Hvordan bestemmer foretaket forholdet mellom klimarelaterte og andre risikoer?
 • Vurderer foretaket eksisterende og kommende reguleringer og krav relatert til klimaendringer?
 • Hvilke eksisterende risikostyringsrammeverk bruker foretaket?

b)      Beskriv foretakets prosesser for å håndtere klimarisikoer

 • Hvordan gjøres beslutninger om håndtering, overføring, aksept eller kontroll av disse risikoene?
 • Hvordan prioriterer foretaket mellom klimarelaterte risikoer?
 • Hvordan tas vesentlige beslutninger i foretaket?

c)       Beskriv hvordan prosesser for identifisering, vurdering og håndtering av klimarisikoer er integrert i foretakets generelle risikohåndtering

Mål og metoder

TCFD anbefaler at virksomheter informerer om hvilke mål, parametere og metoder de bruker for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter, der slik informasjon er av vesentlig betydning. Rapportering om hvilke mål og metoder virksomheten bruker vil kunne gjøre det lettere for investorer og andre interessenter å sammenligne virksomheter innenfor samme sektor. TCFD anbefaler blant annet at virksomheter rapporter om deres viktigste klimarelaterte målsetninger, som mål knyttet til utslipp av klimagasser og vann- og energiforbruk. 

Hvilke målinger og metoder brukes for å måle og vurdere relevante klimarisikoer og -muligheter?

a)       Beskriv metodene foretaket bruker for å vurdere klimarisikoer og muligheter

 • Hvilke metoder brukes for å vurdere og håndtere finansielt vesentlige klimarelaterte risikoer og muligheter?
 • Måler foretaket klimarelaterte muligheter, som inntjening fra produkter og tjenester tilpasset lavutslippssamfunnet?

b)      Kartlegg klimagassutslipp (scope 1, 2 og 3) og relaterte risikoer

 • Hvilken metode bruker foretaket for å regne ut klimagassutslipp?
 • Finnes det egen bransjemetodikk eller lignende for å vurdere karbonintensiteten?
 • Oppgi historiske klimagassutslipp
 • Diskusjon om risikoer relatert til store utslipp. For eksempel CO2-avgift og kvotehandel

c)       Beskriv hvilke mål foretaket har for å håndtere klimarisikoer og muligheter og resultater relatert til disse målene

 • Er målene absolutte eller relative?
 • Hvilken tidsramme har målene?
 • Hva er referanseåret for å måle fremgang?

Denne oversikten er hentet fra TCFD sine anbefalinger for rapportering av klimarisiko og Klimarisikoutvalgets rapport Klimarisiko og norsk økonomi, NOU 2018:17.