Hvordan gjennomføre scenarioanalyse

Fordi det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen av klima og klimaendringer, kan det være nyttig å gjøre en scenarioanalyse for å kartlegge alternative handlingsrom for bedriftene. Scenarioanalyse blir brukt i stadig større grad i store selskaper i deres vurdering av klimarisiko. Gjennom scenarioanalysen kan bedriften utforske mulige utfall i utviklingen blant annet i teknologi, marked og reguleringer. Revisor kan bistå kunden med å gjennomføre scenarioanalyse for bedre å forstå hvordan bedriften må jobbe med klimarisiko. Bedrifter kan bruke scenarioanalyser for å forstå hvordan klimaendringer påvirker den finansielle situasjonen, inkludert lønnsomhet, likviditet og kredittverdighet.

Scenarioanalyse er et nyttig verktøy for å styrke strategisk planlegging og kartlegge hvordan klimarisiko påvirker forretningsmodellen. Ulike scenarioer stresstester strategi og forretningsmodell, og belyser ulike utfall. Scenarioanalyser bør utvikles over tid for å være relevant.

Et scenario er kun en hypotetisk konstruksjon, men må være et realistisk fremtidig utfall for å ha verdi. Ved gjennomføring av en scenarioanalyse må bedriften velge scenarioer som utfordrer etablerte oppfatninger om fremtiden. I klimasammenheng må alle scenarioene gi bestemte innsikter i mulige strategiske og/eller finansielle følger av klimarisiko.

Klimarisikoutvalget og TCFD anbefaler at scenarioene er:

  • Realistiske og mulige å forklare
  • Tydelig forskjellige
  • Konsistente med en sterk indre logikk, og
  • Relevante

Oversikt over klimascenarioer

Klimarisiko og scenarioanalyse

Klimaendringer vil føre til endringer i vilkårene for enhver bedrift. Spørsmålet i en scenarioanalyse av klimarisiko er hvordan klimaendringer vil påvirke bedriften. I en verden der vi ikke kutter klimagassutslippene, vil vi oppleve store klimaendringer og de fysiske risikoene være størst. Dersom verden lykkes i klimapolitikken og samfunnet omstilles, vil overgangsrisikoene være de mest fremtredende.

Scenarioanalyser bør kartlegge ulike scenarioer for omstilling til lavutslippssamfunnet, i tillegg til et scenario for «status quo» eller ingen omstilling. Scenarioanalysen bør inkludere:

  • En vurdering av klimarisikoer som kan påvirke bedriften på kort sikt, innenfor eksisterende planleggings- og tidshorisont. Dersom det er mulig, skal disse risikoene kvantifiseres.
  • En vurdering av klimarisikoer som kan påvirke bedriften på lang sikt, basert på foretakets forretningsmodell. Denne vurderingen bør gjøres innenfor et utvalg klimarelaterte scenarioer. Eksempler kan være: scenarioer knyttet til endringer i global gjennomsnittstemperatur, og scenarioer som beskriver en rask (disruptiv) eller langsom (forsinket) omstilling. Langsiktige scenarioer bør se 5-10 år (og lengre) frem i tid.

Her finner du Network for Greening the Financial System (NGFS) sitt forslag til scenarioer til bruk i scenarioanalyse av klimarisiko. Disse er ment til bruk i sentralbanker og tilsyn, men scenarioene kan også brukes av næringslivet.