Vurdering av klimarisiko: ISA 315 (Revidert)

ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser.

Ved bruk av ISA 315 (Revidert) bør revisor vurdere klimarisiko når denne skaffer seg en forståelse av enheten og dens omgivelser. Dette inkluderer:

 

  • Enhetens forretningsmodell. Vurdere om klimarisiko påvirker, eller vil påvirke, enhetens forretningsmodell, inkludert enhetens leverandørkjede. Når enhetens struktur inkluderer datterselskap, underavdelinger eller grener (som for eksempel et konsern), må revisors vurdering av klimarisiko inkludere alle elementene i denne strukturen. I tillegg bør revisor forstå hvordan ledelsen og styringsgruppen vurderer klimarisiko.
  • Bransjemessige faktorer. Bransjemessige faktorer inkluderer omgivelser som konkurransesituasjon, forhold til leverandører og kunder og teknologisk utvikling. Selv om klimarisikobildet er spesifikt for enheten er det viktig å vurdere hvordan klimaendringer vil påvirke bransjemessige faktorer. For eksempel kan teknologisk utvikling for å adressere klimaendringer ha stor innvirkning på bransjen og dermed enheten som skal revideres.
  • Regulatoriske faktorer. Myndighetene kan pålegge nye regulatoriske krav som følge av klimaendringer, for eksempel skatter og avgifter eller rapporteringskrav.
  • Andre eksterne faktorer. Dette kan inkludere generelle økonomiske forhold, rentenivå og tilgang til kapital, råvarepriser og inflasjon. For eksempel kan enheten som trenger kapital bli påvirket av bankenes vurdering av og eksponering mot klimarisiko. Bankene må vurdere klimarisiko i sine porteføljer og hvor mye eksponering de skal ha i utsatte bransjer.

Når det gjelder enhetens system for internkontroll er revisor pålagt å forstå blant annet enhetens prosess for risikovurdering relevant for den finansielle rapporteringen. Klimaendringer kan påvirke forståelsen av enhetens prosess for å identifisere klimarisikoer som er relevante for kravene i den finansielle rapporteringen, vurderingen av vesentligheten i slike risikoer og klimarisikostyringen.

Basert på risikovurderingsprosessen er revisor pålagt å identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i den finansielle rapporteringen og påstander knyttet til transaksjonsklassene, kontosaldoene og tilleggsopplysningene til regnskapet. Klimarisiko kan bidra til risiko for vesentlig feilinformasjon når det gjelder en eller flere relevante påstander, for eksempel nøyaktighet, verdsettelse og allokering, rettigheter og forpliktelser, og presentasjon av transaksjonsklassene, kontosaldoene og tilleggsopplysningene til regnskaper.