Overordnede prinsipper for håndtering av klimarisiko (BRARISK)

1. Bredde: Bruk en helhetlig prosess i analyser av trusler, muligheter og risikofaktorer

Klimarelatert risiko må ses i sammenheng med andre risikoer og de rammeverk som brukes for å håndtere risiko generelt. Klimarisiko vil delvis manifestere seg på samme måte som andre risikofaktorer, gjennom endringer i priser og markedsforhold. Fysisk risiko eksisterer fra før, for eksempel i form av flom- og skredfare, men klimaendringer forsterker risikoen.

2. Rammeverk: Se klimarisiko i sammenheng med andre risikoer og risikorammeverk

Risikohåndteringen må bygge på en systematisk og helhetlig prosess for å analysere risiko og identifisere vesentlige trusler, muligheter og risikofaktorer. Dette innebærer at alle foretak systematisk må identifisere vesentlige farer, trusler og muligheter som er relevant for foretakets aktiviteter på kort og lang sikt. De identifiserte risikofaktorene må analyseres innenfor en helhetlig ramme, hvor både risiko og mulige risikoreduserende tiltak vurderes. Ulike former for scenarioanalyser vil ofte være nyttige i denne prosessen.

3. Appetitt: Ønsket risikonivå må bygge på en bred vurdering av nytte, kostnader og tåleevne

Ønsket risikonivå må bygge på en bred vurdering av nytte og kostnader. Risiko kan være forbundet med muligheter for gevinst. Tiltak for å redusere risiko og øke robustheten kan innebære ulike kostnader. Håndtering av risiko bør derfor være drevet av en prosess der verdiskaping og vekst balanseres mot ønsket om risikoreduksjon. Balansen må baseres på kunnskap og vitenskap, men for mange klimarelaterte beslutninger er kunnskapsgrunnlaget svakt. Nytten kan derfor ikke evalueres kun på basis av forventningsbaserte verdier, også risikoen knyttet til utfall med potensielt alvorlige konsekvenser må vurderes.

4. Robusthet: Legg vekt på robusthet i tråd med forsiktighets- og føre-var-prinsippene

Risikohåndteringen må i tillegg legge vekt på robusthet i tråd med forsiktighets- og føre var-prinsippene, for å møte usikkerhet og potensielle overraskelser som ikke fanges godt opp i risikoanalysene. Dette er et generelt trekk ved all risikohåndtering, som blir spesielt viktig og krevende i håndteringen av fysisk klimarisiko. Dette skyldes det svært lange tidsperspektivet og faren for irreversible og mulig katastrofale prosesser.

5. Insentiver: Klare sammenhenger bør etableres mellom beslutninger og konsekvenser

Klare sammenhenger bør etableres mellom beslutninger og konsekvenser. Det gir insentiver til gode beslutninger dersom den som tar beslutninger om risikonivå også må ta hensyn til konsekvensene. Det gir et godt grunnlag for en reell avveining mellom kostnader og risikotaking. I dette ligger også at beslutninger om forebygging bør ses i sammenheng med mulig skadeomfang. 

6. Kommunikasjon: Risikohåndteringen bør bygge på samarbeid, informasjonsdeling og åpenhet

Risikohåndteringen bør bygge på åpenhet. Foretaket bør tilstrebe åpenhet rundt kunnskapsgrunnlaget for risiko og prosessen for risikohåndtering. 

Prinsippene for håndtering av klimarisiko er hentet fra Klimarisikoutvalget (2018): Klimarisiko og norsk økonomi, NOU 2018:17, og tilpasset bruk for revisor.