Vurdering av klimarisiko: ISA 450

ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen.

ISA 450 pålegger revisor å akkumulere feilinformasjon identifisert under revisjonen. For ikke-korrigert feilinformasjon skal revisor vurdere om slik feilinformasjon er vesentlig, individuell eller akkumulert. I denne vurderingen kan omstendighetene for denne feilinformasjonen bidra til at revisor vurderer denne som vesentlig, individuell eller akkumulert, selv om de vurderes mindre vesentlig enn i regnskapet som helhet. Omstendighetene som kan påvirke vurderingen inkluderer i hvilken grad feilinformasjonen:

 

  • Er en utelatelse av informasjon ikke påkrevd av rammeverket for finansiell rapportering, men som revisor mener er viktig for brukerne av regnskapets forståelse av enhetens finansielle stilling, finansielle inntjening eller kontantstrøm. For eksempel rapportering av klimarisiko i tilfeller der det kan påvirke verdier og gjeld.
  • Påvirker annen informasjon som inkluderes i enhetens årlige rapportering som må kunne antas å påvirke de økonomiske beslutningene til brukerne av regnskapet (se også beskrivelse av ISA 720 (Revidert)). Dette kan gjelde klimarelatert informasjon ettersom det meste av slik informasjon på nåværende tidspunkt rapporteres utenom regnskapet.