Vurdering av klimarisiko: ISA 260

ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Revidert).

Revisor må kommunisere med dem som har overordnet ansvar, blant annet om vesentlige kvalitative aspekter ved enhetens regnskapspraksis, inkludert regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og tilleggsopplysninger i regnskapet. For enheter påvirket av klimaendringer kan denne kommunikasjonen inkludere hvordan klimarisiko påvirker disse aspektene.

Slik kommunikasjon kan inkludere egnetheten til regnskapsprinsippene i de spesifikke omgivelsene til enheten, dersom dette er hensiktsmessig i forhold til kostnaden knyttet til å skaffe til veie informasjonen og nytteverdien for regnskapets brukere. Det kan også være relevant å se på regnskapsprinsipper hos lignende enheter med lignende omgivelser.