Vurdering av klimarisiko: ISA 320

ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon.

Klimarisiko kan påvirke revisors vurdering av vesentlighet og arbeidsvesentlighet i tråd med ISA 320. For eksempel sier standarden at:

 

  • Revisors vurdering av vesentlig følger av profesjonelt skjønn og påvirkes av revisors oppfatning av hvilke behov for finansiell informasjon brukerne av regnskapet har. Gitt at enkelte investorer har identifisert klimarisiko spesifikt i sin beslutningstagning, bør revisorer inkludere dette hensynet i sin vesentlighetsvurdering av enheter som er påvirket av klimarisiko.
  • Når revisor vurderer om feilinformasjon i kvalitativ rapportering er vesentlig bør revisor blant annet vurdere om den kvalitative rapporteringen er viktig for brukerne av regnskapet. Rapportering av klimarisiko kan være viktig for brukerne av regnskapet dersom enheten påvirkes av slike risikoer. I slike tilfeller må revisor vurdere for eksempel om og hvordan ledelsen vurderer klimarisiko i nedskrivningsvurderinger og hvordan klimarisiko påvirker andre vurderinger i forbindelse med identifisering eller måling av elementer i regnskapet.