Vurdering av klimarisiko: ISA 330

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer.

ISA 330 pålegger revisor å utforme og utføre videre revisjonshandlinger hvor type, tidspunkt og omfang er basert på og tilpasset de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå. Videre pålegger standarden revisor å vurdere om tilstrekkelig relevante revisjonsbevis har blitt innhentet (se også beskrivelse av ISA 700 (Revidert)).

Dersom effekten av klimarisiko utgjør en del av grunnlaget for vurderingen av risiko for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå, må resten av revisors revisjonshandlinger anerkjenne disse risikoene. Revisor må innhente mer overbevisende revisjonsbevis jo høyere revisor vurderer risikoen.