Vurdering av klimarisiko: ISA 540

ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger.

Avhengig av enhetens forretningsmodell, omgivelser og bransje kan klimarisiko påvirke enhetens regnskapsestimater. Eksempler på estimater som kan påvirkes er:

 • Nedskrivning av eiendom, anlegg og materiell, immaterielle eiendeler og goodwill
 • Virkelig verdi av finansielle eiendeler (investeringer og fordringer)
 • Virkelig verdi av finansiell gjeld
 • Enkelte avsetninger for forpliktelser
 • Mineralressurser og -reserver

Ved revisjon av regnskapsestimater bør revisor vurdere:

Risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter

 • Regulatoriske forhold. For eksempel kan en ny regjering endre klimarelatert regulering som kan påvirke enhetens kontantstrøm og inntjening.
 • Om ledelsen har vurdert fremtidig bruk av tidligere metoder, forutsetninger og data. Hvis ikke, om metoder, forutsetninger og data er tilpasset klimarisikovurderinger.

Identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon

 • I hvilken grad regnskapsestimatene er gjenstand for estimeringsusikkerhet på bakgrunn av klimaendringer. Klimaendringer kan for eksempel:
  • Gjøre det vanskeligere å gjøre presise og pålitelige prognoser om den fremtidige realiseringen av tidligere transaksjoner eller virkningen av fremtidige hendelser eller forhold (for eksempel hyppigheten av ekstremvær)
  • Ha stor påvirkning på bransjefaktorene i enkelte bransjer. Myndighetene kan fraråde eller begrense bruken av fossile energi, pålegge enheter å redusere klimagassutslipp eller oppfordre til bruk av fornybare energikilder.
 • Det er komplisert å fastsette i hvilken grad klimaendringer påvirker regnskapsestimater fordi:
  • Det kan være behov for nye analysemodeller for å vurdere effekten av klimaendringer. Dette kan kreve spesialkompetanse eller -kunnskap.
  • Det kan være mer komplisert å finne data som regnskapsestimatet skal baseres på fordi det krever data som ligger utenfor det tradisjonelle regnskapssystemet.
 • I hvilken grad subjektiviteten påvirkes av klimaendringer. Dette gjelder spesielt for:
  • Forutsetninger med lange prognoseperioder
  • Forutsetninger som bygger på data som er ikke-observerbare
  • Balanser der det er vanskelig å lage pålitelige prognoser om fremtiden

Håndtering av anslåtte for vesentlig feilinformasjon

 • Når revisors videre revisjonshandlinger inkluderer testing av hvordan ledelsen har utformet regnskapsestimater eller utvikling av revisors punktestimat eller intervall for estimatet, må slike handlinger vurdere:
  • Om dataene er riktige til bruk i det aktuelle rammeverket for finansiell rapportering og er relevante og pålitelige i omstendighetene. For eksempel må revisor vurdere relevansen og påliteligheten til klimarelaterte data, dersom disse ikke undergår samme interne kontrollprosess som regnskapsdata.
  • Om vesentlige forutsetninger er egnet i omstendighetene eller konteksten til det aktuelle rammeverket for finansiell rapportering. Eksempler på hvordan klimarisiko påvirker forutsetningene inkluderer:
   • Den anslåtte bruksperioden for eiendeler kan endres og dermed graden av årlig nedskriving.
   • Fremtidige anslag av inngående og utgående kontantstrøm som påvirker vurderingen av økonomiske fordeler.
   • Hvordan klimaendringer påvirker verdivurdering av enheten.