Vurdering av klimarisiko: ISA 570 (Revidert)

ISA 570 (Revidert) Fortsatt drift.

ISA 570 (Revidert) omhandler revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap vedrørende fortsatt drift og konsekvensene for revisjonsberetningen, og inkluderer veiledning dersom de faktiske forholdene eller omstendighetene sår tvil om enhetens videre drift. De fleste risikoene under fysisk risiko og oversgangsrisiko kan være relevante her. 

 

  • Fysisk risiko:
    • Effekten av ekstremværhendelser kan være større enn tidligere og vil være relevant for ledelsens vurdering av fortsatt drift.
  • Overgangsrisiko:
    • Risikoer som truer forretningsmodellen kan alle være relevante, avhengig av foretakets aktiviteteter. Risikoer knyttet til politikk og regulering, teknologisk utvikling og/eller kunder, marked og omdømme kan alle påvirke grunnlaget for fortsatt drift.