Vurdering av klimarisiko: ISA 620

ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor.

Revisorer av enheter som er påvirket av klimarisiko bør vurdere i hvilken grad oppdraget krever spesialkompetanse eller -kunnskap for å gjøre en egnet identifisering og vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon eller håndtering av anslåtte risikoer. Dersom det er nødvendig med ekspertise i et annet felt enn regnskap og revisjon for å fremskaffe egnet revisjonsbevis, må revisor vurdere bruk av ekspert.