Vurdering av klimarisiko: ISA 700 (Revidert)

ISA 700 (Revidert) Konklusjon og rapportering om regnskaper.

ISA 700 (Revidert) forplikter revisor til å danne seg en mening om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Dette kan inkludere rapportering av klimarisiko og eventuell finansiell påvirkning i regnskapet.

For å danne seg denne meningen skal revisor trekke en konklusjon om hvorvidt revisor har oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Denne konklusjonen skal ta i betraktning revisors konklusjon, i samsvar med ISA 450, om hvorvidt ikke-korrigert feilinformasjon er vesentlig, enkeltvis eller samlet. Klimarisiko som kan føre til vesentlig feilinformasjon gjelder:

  • Egnethet eller kvalitet i rapporteringen. For eksempel kan enheten ha mangelfull rapportering av klimarisiko i regnskapet samtidig som beslutningene til brukerne av regnskapet påvirkers av klimarisikorapportering.
  • Bruken av enhetens regnskapsprinsipper. For eksempel feilaktig verdisetting av eiendeler fordi nedskrivningsberegninger ikke inkluderer effekten av klimarisiko.

Dersom revisor, basert på revisjonsbevis, konkluderer med at regnskapet totalt sett inneholder vesentlig feilinformasjon, er revisor pålagt å endre konklusjonen i revisors beretning i tråd med ISA 705 (Revidert).