Vurdering av klimarisiko: ISA 701

ISA 701 Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning.

Ved revisjon av foretak av allmenn interesse og bruk av ISA 701 er revisor pålagt å avklare sentrale forhold ved revisjonen som skal kommuniseres i revisjonsberetningen. Disse inkluderer de forholdene som, etter revisors profesjonelle skjønn, var av størst betydning ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. Viktigheten av klimarisiko i revisjonen avgjør om revisor skal inkludere dette som en del av de sentrale forholdene. Revisors avklaring av forholdene som krever vesentlig oppmerksomhet fra revisor kan bli påvirket av:

 

  • Betydelige skjønnsmessige vurderinger.
  • Virkningen på revisjonen av hendelser eller transaksjoner av betydning i perioden. For eksempel kan det komme endringer i reguleringen av bruk av fossile drivstoff. Dette kan ha stor påvirkning på en enhet i transportsektoren, ettersom det vil påvirke verdien på enhetens eiendeler.