Vurdering av klimarisiko: ISA 720 (Revidert)

ISA 720 (Revidert) Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon.

ISA 720 (Revidert) pålegger revisor å lese og vurdere finansiell og ikke-finansiell informasjon inkludert i enhetens årsrapport («øvrig informasjon». «Øvrig informasjon» kan inkludere dokumenter som ledelsesrapport, ledelsens kommentar, virksomhetsgjennomgang og finansiell gjennomgang, uttalelse fra styreleder, uttalelse om eierstyring og selskapsledelse eller rapporter om intern kontroll og risikovurdering.

På nåværende tidspunkt rapporteres klimarelatert informasjon hovedsakelig gjennom «øvrig informasjon». Ved lesing av årsrapport er revisor pålagt å vurdere om det er vesentlig uoverensstemmelse mellom: 

 

  • «Øvrig informasjon», inkludert eventuell klimarelatert informasjon, og regnskapet, og
  • «Øvrig informasjon», inkludert eventuell klimarelatert informasjon, og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen.

Vesentlige uoverensstemmelser mellom «øvrig informasjon» og regnskapet kan indikere at det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet eller at det finnes vesentlig feil i «øvrig informasjon». For eksempel kan enheten i «øvrig informasjon» ha inkludert en scenarioanalyse som viser mulige fremtidige effekter av klimaendringer og hvordan disse vil påvirke enhetens aktiviteter. Når en slik analyse viser at enheten kan bli vesentlig påvirket av klimaendringer og regnskapet ikke gjenspeiler dette tilstrekkelig, kan det indikere vesentlig feilinformasjon i regnskapet eller vesentlig feil i «øvrig informasjon» (se også beskrivelse av ISA 450).

Fastsettelse av typen og omfanget av handlinger som skal gjennomføres for å lese og vurdere «øvrig informasjon» er gjenstand for profesjonelt skjønn. Denne prosessen kan inkludere:

 

  • For klimarelatert informasjon som er ment å være den samme som informasjonen i regnskapet, sammenligning av informasjonen med regnskapet.
  • For klimarelatert informasjon som er ment å ha samme mening som opplysninger i regnskapet, sammenligning av ordene som er brukt, og vurdering av betydningen av forskjeller i ordlyden som er brukt, og hvorvidt slike forskjeller gir forskjellige meninger.

Revisor er også pålagt å være oppmerksom på indikasjoner på at «øvrig informasjon» som ikke er relatert til regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Når klimarelatert informasjon presenteres i et dokument utenfor årsrapporten kan det være viktig å avklare om dette dokumentet uansett utgjør en del av hensikten med årsrapporten, slik denne er definert i ISA 720 (Revidert). Et eksempel på et slikt dokument er en bærekraftsrapport.