Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

Gjeldende rett videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Utvalget går inn for å oppheve lovkrav om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.

Publisert:

Lovutvalget foreslår:

  • Gjeldende rett med fullt solidaransvar for revisor videreføres, men det presiseres at revisors erstatningsansvar kan lempes når retten under hensyn til ansvarsfordelingen mellom revisor og den revidertes organer finner at ansvaret virker urimelig tyngende.
  • Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar oppheves.

Konsekvenser:

  • Opphevelse av krav om sikkerhetsstillelse vil medføre reduserte kostnader til administrasjon av en lovpliktig ordning og til garantistillelser. 
  • Revisorer vil fortsatt ha behov for og kostnader knyttet til ansvarsforsikring. 
  • Endringen i lempingsadgangen vil kunne medføre redusert erstatningsansvar i enkeltsaker.

Begrunnelse:

Utvalgets argumenter for å videreføre gjeldende rett, kombinert med tilføyelsen i lempingsregelen, er særlighensynet til skadelidte, som må kunne rette krav om erstatning for det fulle tapet hos enhver som er ansvarlig, enten dette er revisor, et styremedlem eller andre. I avveiningen mellom hensynet til skadelidte og den uaktsomme revisor, er det ikke urimelig at revisor, som andre skadevoldere, må dekke det fulle tapet, og kreve regress hos mulige andre ansvarlige.

Både for spørsmålet om å videreføre plikten til sikkerhetsstillelse og for innføring av en eventuell plikt til ansvarsforsikring er det sentralt at revisorer – i motsetning til bl.a. advokater – ikke har rådighet over klientmidler.