Åpenhet om lederlønn i børsnoterte selskaper

Nye regler om krav til åpenhet om lederlønn i børsnoterte selskaper trer i kraft fra 1. januar 2021.

Publisert:

Stortinget vedtok 6. desember 2019 nye regler om lønnspolitikken i alle børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA) med aksjer tatt opp til handel på regulert marked. Forslaget utvidet de gjeldende reglene i asal. § 6-16a om retningslinjer for lønnspolitikken for børsnoterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper ble opphevet. I tillegg ble det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og publisere en lønnsrapport, jf. asal. ny § 6-16b. Lovendringene er basert på et EU-direktiv, med hensikt å øke langsiktig eierskap i aksjemarkedet.

Gjelder fra 1. januar 2021

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en forskrift som skal utfylle lovreglene i allmennaksjeloven. Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Dermed må de nye retningslinjene legges frem for ordinær generalforsamling våren 2021. I forskriften er det imidlertid lagt opp til overgangsregler, slik at selskapene skal ha mulighet til å holde ekstraordinær generalforsamling innen 1. oktober, dersom aksjonærene stemmer ned det første forslaget. Selskapene har også mulighet til å be sine aksjonærer ta høyde for at retningslinjene er utarbeidet under tidspress ved avstemningen på ordinær generalforsamling.