Åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ny lov

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022.

Publisert:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem gjelder loven for?

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. Balansesum: 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Egne aktsomhetsvurderinger

Selskapene må utføre egne aktsomhetsvurderinger knyttet til overholdelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Den kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Det skal opplyses i årsberetningen hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Innen 30. juni hvert år

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, første gang innen 30. juni 2023, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal signeres av styret og daglig leder på samme måte som årsregnskapet.

Åpenhetsloven-ill.jpg