Bærekraftsrapporteringen har vesentlige mangler

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid.

Publisert:

Finanstilsynet gjør bærekraft og klimarisiko til en del av sitt oppdrag. Dette er for å sikre stabilitet i næringslivet og finansnæringen i møte med klimaendringer og omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Som et ledd i dette arbeidet har Finanstilsynet gjennomført en kartlegging av rapportering av bærekraftsinformasjon blant noterte foretak. Hovedformålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvordan noterte foretak arbeider med bærekraftsrapportering, hvilken informasjon foretakene rapporterer og hvordan informasjonen presenteres. Kartleggingen vil danne grunnlag for Finanstilsynets videre tilsynsarbeid.

Kartleggingen viser mangler i rapportering av finansielle konsekvenser og risikovurderinger

Finanstilsynets kartlegging dekker temaer knyttet til:

 • Forretningsmodell og bærekraftsstrategi
 • Risikovurderinger relatert til bærekraft
 • Vesentlighet relatert til bærekraft
 • KPIer relatert til bærekraft
 • Klimarisiko

Disse temaene er plukket ut på bakgrunn av dagens krav til rapportering av samfunnsansvar (i tråd med regnskapsloven § 3-3c) og EU-lovgivning (som skal gjennomføres i norsk rett).

De viktigste funnene fra kartleggingen av 200 noterte selskaper, er:

 • 36 foretak rapporterer ikke bærekraftsinformasjon
 • Kun 7 foretak svarer bekreftende på alle spørsmålene om bærekraft
 • Kun 8 foretak svarer bekreftende på alle spørsmålene om klimarisikorapportering
 • Mange foretak har en bærekraftsstrategi og prosesser som er forankret i styret og ledelsen
 • Det gis i liten grad opplysninger om vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet
 • Få foretak opplyser om finansielle konsekvenser av risikoer knyttet til bærekraft og klimaendringer, eller tar hensyn til dette i verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser
 • Rapportering av klimarisiko er begrenset og lite kvantitativ
 • Kun 24 % av foretakene som rapporterer om bærekraft får attestering fra ekstern revisor

Finanstilsynet anbefaler forbedringer i bærekraftsrapporteringen

Ifølge Finanstilsynet har kartleggingen bidratt til å synliggjøre hva som er sentralt for at bærekraftsrapportering skal gi nyttig informasjon til beslutningstakere. Det er et mål at rapporten skal gi veiledning for foretakenes videre arbeid med bærekraftsrapportering.

 • Informasjonen bør være samlet og konsistent, med klar kobling til finansiell informasjon
 • Det bør gis tilstrekkelig beskrivelse av foretakets forretningsmodell
 • Opplysningene som gis, bør være relevante og vesentlige
 • Resultatindikatorer som benyttes, bør være relevante og klart definerte
 • Informasjon som gis, bør gi en balansert og fullstendig fremstilling
 • Det bør gis informasjon om virksomhetens eksponering mot klimaendringer

Tilgang til korrekt bærekraftsinformasjon gjennom god bærekraftsrapportering er avgjørende for at markedene, kunder og interessenter skal prise risiko på riktig måte. Selskapene må vise hvordan deres forretningsmodell er tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet og en bærekraftig utvikling.

Revisorforeningen mener Finanstilsynets kartlegging viser viktigheten av at tilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid, og bidrar til å sikre stabilitet i omstillingen. Det kan ikke bare være opp til markedene å prise risiko, det vil også kreve et effektivt tilsynsarbeid der selskaper og finansinstitusjoner som er eksponert for stor bærekrafts- eller klimarisiko støttes til å håndtere denne risikoen. Her vil Finanstilsynet spille en viktig rolle.

Finanstilsynets kartlegging av bærekraftsrapportering.