Bærekraftsrapporteringen må bedres for å drive omstilling av næringslivet

Det har aldri vært større krav til og behov for bærekraftsrapporteringen fra de største selskapene. Samtidig viser tre nye studier at rapporteringen har vesentlige mangler og ikke oppfyller ambisjonen om å drive omstilling i næringslivet.

Publisert:

Nye forventninger og krav fra interessenter, sammen med skjerpede krav fra myndigheter både i EU og hjemme, betyr at bærekraftsrapporteringen aldri har vært viktigere for store selskaper. Åpenhet og deling av informasjon er avgjørende for å skape tillit og tegne bildet av situasjonen i næringslivet. Tre nye studier av bærekraftsrapporteringen kartlegger og analyserer hvordan de største selskapene svarer på nye krav i markedet.

Deloitte: Ingen store forbedringer i bærekraftsrapporteringen for de 50 største selskapene

Deloitte har publisert en gjennomgang av bærekraftsrapportering hos de 50 største selskapene. Deloitte viser at rapporteringen ikke har endret seg vesentlig de siste årene – til tross for økende fokus og engasjement rundt bærekraft. Bærekraftsrapportering er fortsatt i stor grad løsrevet fra overordnet strategi for selskapene.

 • Det er få endringer i bærekraftsrapportering fra forrige år. Etterspørselen etter selskapsspesifikk informasjon øker, men rapporteringen endres ikke vesentlig.
 • Det er manglende samsvar mellom strategi og rapportering. Selskapene informerer om strategiske målsetninger, men disse speiles ikke i rapporteringen.
 • Norske virksomheter fortsetter «grønnvasking» og fremstiller selskapene som mer bærekraftig enn det faktisk er. Selskapene må bli bedre på nøytral og balansert rapportering av forhold som anses som vesentlige for verdiskapingen.
 • Klimarisiko og anbefalingene fra TCFD har blitt en del av bærekraftsrapporteringen. Over 20 % av selskapene viser til TCFD i sin rapportering, og langsiktig verdiskaping og klimarisiko blir stadig viktigere.

Her finner du studien fra Deloitte: Vises det grønne skiftet i selskapsrapporteringen?


PwC: Fortsatt manglende samsvar mellom ambisjoner og strategi

PwC har publisert studien «Bærekraft 100» som kartlegger bærekraftsarbeidet og -rapporteringen i de 100 største selskapene. PwC viser at de fleste selskapene prioriterer et eller flere bærekraftsmål i sitt arbeid, der å hindre klimaendringer er målet det er mest oppslutning rundt. Samtidig er det et mindretall av selskapene som jobber med bærekraft på et strategisk nivå.

 • 94 % av selskapene har ambisjoner for bærekraft, men bare 30 % har en tydelig strategi. Kraftbransjen er den beste bransjen for bærekraftsstrategier (71 % av selskapene)
 • 73 % har prioritert spesifikke bærekraftsmål og 63 % har definert konkrete, tallfestede mål
 • 66 % prioriterer bærekraftsmålet om å hindre klimaendringer, og 76 % rapporterer tallfestede klimagassutslipp
 • 85 % har ambisjoner i klimaarbeidet, men kun 16 % har en tydelig strategi for reduserte utslipp

Her finner du studien «Bærekraft 100» fra PwC.


Governance Group: Mindre støy og mer substans i bærekraftsrapporteringen, men lite fokus på muligheter

«Bærekraft på børs» er en studie av de 100 største selskapene på Oslo Børs utført av Governance Group.

De viser mange selskaper har forbedret sin bærekraftsrapportering, men at det er mange som ikke er forberedt på strengere myndighetskrav i tiden som kommer. Gjennom et gitt kriteriesett har Governance Group analysert bærekraftsrapporteringen innen ESG (miljø, sosiale og styringsmessige hensyn). 26 selskaper før karakteren A, med Norsk Hydro og Yara International som de beste.

Governance Group anbefaler at selskapene fremover blir mer orienterte mot strategiske bærekrafts- og vekstmuligheter i omstillingen. Foreløpig er det få selskaper som rapporterer meningsfullt om muligheter.

 • Mye fokus på bærekraftsmålene, men i et ikke-finansielt perspektiv. Selskapene er mer opptatte av å rapportere om hvordan de kan bidra til å løse globale utfordringer, enn hvordan bærekraftsarbeidet kan bidra til økt lønnsomhet.
 • Selskapene fremstiller mulighetene for fremtidig vekst tydelig, men belyser ikke mulige negative sider ved aktivitetene. Bildet som skapes i rapporteringen gir sjelden et fullstendig bilde av selskapets fotavtrykk, med overdrevent fokus på en positiv oppside.
 • Risikoreduksjon omtales som en vekstmulighet, spesielt innenfor klimarisiko. Governance Group advarer selskapene mot å tro at risikohåndtering er en vekstmulighet i seg selv. For å utnytte de mulighetene som ligger i omstillingen kreves nye løsninger, produkter og tjenester.

Her finner du «Bærekraft på børs» fra Governance Group.