Begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt. Standarden utfyller reglene i regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Publisert:

Det er gjort enkelte mindre endringer fra høringsutkastet som følge av innkomne høringsinnspill. Se oversikt over endringer.

Begrenset regnskapsplikt kan med enkelte unntak brukes av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper hvor ingen av eierne er juridiske personer med begrenset ansvar. Foretakene må oppfylle regnskapslovens definisjon av små foretak. Kort fortalt innebærer reglene at årsregnskapet kan settes opp utelukkende basert på informasjon som gis i næringsoppgave 5.

Regnskapsstandarden gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2018 eller senere. Inntil publisering av den endelige standarden har dette vært basert på høringsutkastet til standarden. Ansvarlige selskaper som har deltagere som ikke er medlemmer av selskapsmøtet må ved overgangen fatte vedtak om å utarbeide årsregnskapet etter regelen om begrenset regnskapsplikt før regnskapsåret starter. For øvrig er det tilstrekkelig at vedtaket fattes innen årsregnskapet avlegges.

Revisorer og regnskapsførere som driver virksomheten i enkeltpersonforetak eller i ansvarlig selskap hvor ingen av eierne er juridiske personer med begrenset ansvar kan også bruke reglene.

Årsregnskaper avlagt etter regelen om begrenset regnskapsplikt måtte for 2018 sendes inn via Altinn skjema RR-0011. Regnskapsregisteret har godkjent et 20-talls slike årsregnskaper. Registeret er i ferd med å undersøke om opplysningene fra næringsoppgave 5 kan hentes inn direkte, for eksempel ved at den regnskapspliktige krysser av på næringsoppgave 5 at den også skal gjelde som selskapets årsregnskap, eventuelt i sammendratt form. Regnskapsregisteret har hjemmel til å innhente informasjonen. Det som gjenstår er den tekniske tilretteleggingen.