Ber om nye retningslinjer for verdsettelse av oppdrettstillatelser

Revisorforeningen ber om at det utarbeides nye retningslinjer for verdsettelse av oppdrettstillatelser og at bransjen og deres revisorer involveres i dette arbeidet

Publisert:

Med virkning fra inntektsåret 2022 er reglene for formuesfastsettelse av fiskeri- og oppdrettstillatelser endret slik at alle slike tillatelser skal medregnes i den skattemessige formuen og verdsettes til omsetningsverdi og ikke kostpris. Les mer i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 1 LS (2021-2022) kap. 5.6.

Gjeldende retningslinjer tar relativt ukritisk utgangspunkt i auksjonspriser, uten å ta hensyn til at det i de fleste tilfeller foreligger verdireduserende forhold. Etter tilbakemelding fra revisorer med kunder i bransjen har Revisorforeningen sendt brev til Finansdepartementet og Skattedirektoratet med oppfordring om å sette seg ned sammen med representanter fra bransjen og revisorene for å utarbeide nye, mer detaljerte retningslinjer i god tid før skattefatsettingen for 2022. Vi minner i den forbindelse om at forslaget ikke var sendt på høring før det ble fremmet som lovforslag.

Slike retningslinjer bør munne ut i en sjablongmodell som er enkel å praktisere der det tas hensyn til alle relevante reduksjonsfaktorer.