Brexit: Dispensasjon for å beholde britiske styremedlemmer mv.

Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser med britiske styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer eller daglig leder, må søke om dispensasjon i god tid før nyttår.

Publisert:

Dette er en følge av Storbritannias uttreden fra EU fra 1. januar 2021.

Etter dagens regler må daglig leder og minst halvparten av styremedlemmene i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge, eller være både statsborgere av og bosatt i en EØS-stat. Fra 1. januar 2021 vil personer med tilknytning til Storbritannia ikke oppfylle disse kravene.

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi foretakene mulighet til å beholde allerede tiltrådte tillitspersoner, samt å kunne velge inn personer med tilknytning til Storbritannia i tillitsverv. Revisorforeningen støtter dette. 

Lovendringen forutsetter blant annet at lovforslaget omfattes av en frihandelsavtale mellom landene. Dette vil ikke være på plass til nyttår.

Selskapene kan inntil lovendring søke om dispensasjon for personer som fra 1. januar 2021 ikke vil oppfylle krav til bosted og statsborgerskap. Søknaden skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Departementet har utarbeidet et standardisert skjema for søknad om dispensasjon.

Departementet vil søke å behandle alle innkomne søknader før 31. desember 2020.