Endret forskrift om forenklet IFRS

Endringene gjelder adgang til ytterligere forenklinger for regnskapsåret 2020.

Publisert:

Forskriften har ikke vært oppdatert den senere tid. For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2020-regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften: 

  • Adgangen i forskriften til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9, så langt de passer.
  • Regnskapspliktige som utarbeider regnskap etter forskriftens § 1-2 for første gang for en regnskapsperiode som begynner 1. januar 2019 eller senere og som er morselskap eller datterselskap i konsern der morselskapet utarbeider konsernregnskap etter IFRS eller forenklet IFRS, kan for IFRS 16 anvende samme implementeringsdato og metode som er anvendt i konsernregnskapet til morselskapet.

Det er behov for en gjennomgang av forskriften som følge av endringer i IFRS og regnskapslovgivningen forøvrig.