Endringer i aksjeloven: Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående

Regjeringen har gjort flere endringer i lovforslaget når saken nå fremmes for Stortinget. Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående. Flere lite hensiktsmessige forslag fra høringen er utelatt.

Publisert:

Forenklet saksbehandling

Det skal ikke lenger være krav om godkjenning i generalforsamlingen av vesentlige avtaler med nærstående, bortsett fra i noterte selskaper. Det er tilstrekkelig med styrebehandling. Styret må fortsatt utarbeide en redegjørelse for avtalen. Redegjørelsen skal følge aksjeloven § 2-6 første og annet ledd og skal uten opphold sendes til alle aksjeeiere og til Foretaksregisteret. 

Andre viktige forenklinger

I høringen frarådet Revisorforeningen at de omfattende EØS-kravene for allmennaksjeselskaper også innføres for aksjeselskaper. Dette er langt på vei fulgt opp i det endelige lovforslaget:

  • Det er innført en beløpsgrense på 100 000 kroner (gjeldende grense er 50 000 kroner). Det er også innført en grense på 2,5 prosent av balansesummen (gjeldende grense er 10 prosent av aksjekapitalen).
  • Kretsen av nærstående skal følge definisjonen i aksjeloven. I høringen var det foreslått at nærstående skulle følge den svært omfattende og kompliserte definisjon i IFRS. Den vil nå bare gjelde for noterte selskaper.  
  • Aksjeeierne får ikke en særskilt frist til å kreve behandling i ekstraordinær generalforsamling. 
  • Redegjørelsen til aksjeeierne skal følge de alminnelige reglene om redegjørelse etter § 2-6 første og annet ledd. Tilleggskrav som ble foreslått i høringen skal bare gjelde for noterte selskaper. 

Revisors rolle

Regjeringen går inn for at styrets redegjørelse fortsatt skal bekreftes av revisor. Det skal også gjelde for små aksjeselskaper som har valgt bort revisjon. Beløpsgrensene på 100 000 kroner og 2,5 prosent av balansesummen sikrer at dette bare vil gjelde for vesentlige avtaler.