EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes

Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.

Publisert:

Som en del av sitt arbeid med bærekraftig finans vil EU-kommisjonen i løpet av 2020 gjennomgå direktivet for ikke-finansiell rapportering (2014/95/EU). Direktivet har fått kritikk for å ikke være tilpasset de behovene som følger av en bærekraftig omstilling av Europa. EU-kommisjonen vil vurdere endringer i direktivet for å styrke bærekraftsrapportering blant europeiske bedrifter. Kanskje er tiden inne for å gjenspeile at de opplysninger som kreves også i stor utstrekning er finansielle, for eksempel til ekstra-finansielle opplysninger? Eventuelle endringer på europeisk nivå vil også gjelde i Norge.

Accountancy Europe har publisert flere oppfordringer til EU-kommisjonen i arbeidet med ikke-finansiell rapportering. Oppropet beskriver også revisorenes rolle i arbeidet med å sikre en bærekraftig europeisk økonomi. Revisorforeningen støtter uttalelsen fra Accountancy Europe.

Oppfordringer til EU-kommisjonens arbeid med ikke-finansiell rapportering

Direktivet må:

Dekke flere enn bare de største selskapene
Den store majoriteten av bedrifter i Europa og Norge er små eller mellomstore. Kravene bør gjelde alle bedrifter som påvirker miljøet.

Gi et minimum av obligatoriske rapporteringskrav
Direktivet bør definere et sett indikatorer for å sikre sammenlignbarhet og stringens i informasjonen som rapporteres.

Pålegge bedriftene å inkludere ikke-finansiell informasjon i sin årsrapport
Integrert rapportering av finansiell og ikke-finansiell informasjon bidrar til å vise hvordan bærekraft påvirker forretningsmodellen og aktivitetene i bedriftene.

Introdusere rapporteringskrav for scenarioanalyser
Scenarioanalyser er viktige for å teste forretningsmodellen mot ulike framtidige utfall. Dette vil bidra til å redusere nye risikoer, som klimarisiko.

Sikre kvaliteten i informasjonen som rapporteres
Ekstern, uavhengig verifisering av informasjon er viktig for å sikre kvalitet og tillit.

Revisors rolle i arbeidet med ikke-finansiell rapportering

Revisjonsbransjen kan støtte den bærekraftige omstillingen ved å:

Støtte implementeringen av måling og styring
Revisor kan støtte bedriftene i å etablere robuste styringssystemer som måler hvordan bedriften bidrar til bærekraftig utvikling.

Hjelpe bedriftene med bærekraftsrapportering
Revisor kan bidra til bedre rapportering og sikre at bedriftene rapporterer korrekt og relevant informasjon som er nyttig for interessentene.

Gi eksterne attestasjoner
Eksterne og uavhengige attestasjoner på bærekraftsrapporter bidrar til å øke kvalitet i og tillit til informasjonen. Dette er en naturlig oppgave for revisor.


Les uttalelsen "Sustainable Finance Call to action" fra Accountancy Europe.