Finansdepartementet inviterer Revisorforeningen til referansegruppe i bærekraftig finans

Regjeringen ønsker bedre kommunikasjon mellom myndigheter og næringsliv, og etablerer en referansegruppe for bærekraftig finans. Revisorforeningen er invitert til å delta i gruppen og er positive til at myndighetene tar en proaktiv rolle innen bærekraftig finans.

Publisert:

EU har de siste årene lagt ned mye jobb med bærekraftig finans, for å sikre kapital til omstillingen av Europa. Dette har blant annet resultert i EUs handlingsplan for bærekraftig finans og offentliggjørings- og klassifiseringsforordningen som trer i kraft i løpet av 2021.

Norske myndigheter har vært avventende i sitt arbeid med bærekraftig finans, men på bakgrunn av en oppfordring fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet skal Finansdepartementet nå opprette en referansegruppe for bærekraftig finans. Denne skal sikre nasjonal koordinering og oppfølging av EUs arbeid med bærekraftig finans. Revisorforeningen har blitt invitert til å delta i referansegruppen.

Revisorforeningen mener dette arbeidet er nødvendig for å sikre like konkurransevilkår for norske bedrifter. Det er også viktig å sikre forutsigbarhet og forståelse for EU-regulering som på sikt vil gjennomføres i Norge. Bærekraftig finans vil være en viktig del av omstillingen til lavutslippssamfunnet innen 2050.