Foreslår konsernunntak i aksjeloven § 8-10

Regjeringen foreslår å innføre unntak fra reglene i aksjeloven § 8-10 der erverver inngår i eller danner et konsern med det oppkjøpte selskapet.

Publisert:

Finansiell bistand (bl.a. lån og sikkerhetsstillelse) som ytes fra et selskap ved en tredjepersons erverv av aksjer i selskapet, er regulert i aksjeloven § 8-10. Departementet foreslår å videreføre gjeldende bestemmelse som under visse forutsetninger tillater slik finansiell bistand innenfor selskapets utbytteramme (fri egenkapital). Departementet foreslår imidlertid å innføre et unntak fra kravet til fri egenkapital der erverver av aksjene inngår i eller danner et konsern med selskapet.

Når det innføres et konsernunntak kan dagens forskriftsbestemmelse om unntak fra § 8-10 for eiendomsselskaper oppheves.

For å ivareta hensynene bak aksjeloven § 8-10 foreslår departementet enkelte endringer i kravene til styrets redegjørelse for bistanden. Det foreslås også et nytt krav om at styret skal avgi en erklæring om at det er i selskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt. Samtlige habile styremedlemmer må signere redegjørelsen og erklæringen. Redegjørelsen skal meldes Foretaksregisteret.

Forslaget er fremmet som del av Prop 135 L (2018-2019). Det er foreløpig usikkert fra hvilket tidspunkt endringene eventuelt vil tre i kraft.