Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Fra 1. januar 2021 er det anledning til å utsette tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid frem til arbeidet er fullført dersom det ikke er foretatt delbetalinger.

Publisert:

Merverdiavgiften innberettes i skattemeldingen for den terminen fakturaen utstedes, jf. merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd. Endringen innebærer derfor en likviditetsfordel for entreprenører mv. ved omtvistede krav. Dersom entreprenøren mottar delbetaling, er det ikke anledning til å utsette faktureringen for det mottatte beløpet. 

Etter endringen lyder bokføringsforskriften § 8-1-2a

"Salgsdokument kan utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.
Når det er mottatt en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen."

Nærmere om forslaget som foranlediget endringen

Finansdepartementet sendte juni 2020 på høring et forslag om å endre bokføringsforskriften § 8- 1-2a. Bestemmelsen regulerer tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri.

Gjeldende hovedregel er at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Endringsforslaget går ut på at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden.

Forslaget gir rom for at partene kan innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt ved omtvistede krav underveis i prosjektet. Forslaget gir ikke anledning til å utsette fakturering lenger enn til fullføringen.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at gjeldende regelverk innebærer at entreprenører utsettes for en likviditetsulempe der oppdragsgiveren ikke betaler et fakturert krav som følge av uenighet om kravets grunnlag eller størrelse. Etter bokføringsforskriften § 8-1- 2a har entreprenøren plikt til å fakturere vederlagskravene i samsvar med arbeidets fremdrift – og dermed også innberette og innbetale merverdiavgift til staten – selv om oppdragsgiveren bestrider, og også nekter å betale, kravet.