Forslag til endringer i reglene for registrering av foretak sendt på høring

Revisorforeningen ber i sitt høringssvar om at revisor får tilgang til fødsels- eller d-nummer fra Enhets- og Foretaksregisteret på personer som er tilknyttet foretak som revisor har som kunde

Publisert:

Høringen

Næringsdepartementet har sendt på høring enkelte, for det meste mindre endringer i regelverket knyttet til registrering av foretak. Hensikten har dels vært forenklinger og klargjøringer og dels å benytte teknologinøytrale begreper og legge til rette for maskinell saksbehandling (digitalisering).

 Det viktigste som foreslås er:

  • Foretaksregisteret og Enhetsregisteret gis adgang til å gi offentlige myndigheter og andre (herunder private) som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, samt finansforetak tilgang til fødsels- og d-nummer til fysiske personer som har en rolle i en virksomhet. I dag må disse få fødselsnummeret fra Folkeregisteret.
  • Fjerne plikten for visse enkeltpersonforetak til å være registrert i Foretaksregisteret. Disse vil uansett være registrert i Enhetsregisteret hvis de skal være registrert i tilknyttet registeret, f.eks. MVA-registeret og NAVs arbeidsgiverregister. De skal fortsatt ha registreringsrett (i tilfelle de har behov for det for å kunne søke tilskudd etc.)
  • Fjerne adgangen for visse personer til å kunne registrere flere enkeltpersonforetak (EPF). EPF har allerede i dag kun adgang til å levere én næringsoppgave til skatteetaten - selv om det drives flere næringer.
  • Opprydding i reglene for registrering av NUF. Disse skal registreres med hovedforetakets navn og reelle ansvarsform i utlandet samt med foretaksbetegnelse NUF til slutt.
  • Foretaksbetegnelsen (AS, ANS, SA mv.) skal stå til slutt i foretaksnavnet for alle foretak. Dette gjelder også eksisterende foretak. Om det er behov for unntak i visse tilfeller kan vurderes etter høringen.
  • Det åpnes for at foretaksnavn kan registreres med store og små bokstaver – på den måten foretaket selv skriver. I dag registreres alle foretak med kun store bokstaver.
  • Ortografiske tegn (f.eks. ! og -) og mellomrom skal ikke lenger være tilstrekkelig for å skille ellers like foretaksnavn. Vil gjelde nye registreringer. Foretaksnavneloven gjelder forøvrig ikke foretak som bare er registrert i Enhetsregisteret.

Revisorforeningens høringssvar

Når det gjelder forslaget om å gi Enhetsregisteret og Foretaksregisteret adgang til å utlevere fødselsnummer og d-nummer til bl.a. private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver, vil vi påpeke at dette også bør omfatte revisorer. Revisor har en lovpålagt oppgave i forbindelse med kundetiltak etter hvitvaskingsloven, og må i den forbindelse innhente fødsels- eller d-nummer på personer som er tilknyttet foretak som revisor har som kunde. Revisor har et velbegrunnet behov for å få disse opplysningene fra Foretaks- og Enhetsregisteret på linje med andre private som utfører lovpålagte oppgaver.