Fremtidig organisering av RegnskapsStiftelsen

Revisorforeningen ønsker fortsatt standardsetting i regi av Norsk RegnskapsStiftelse, og anbefaler en delt statlig og privat finansiering av virksomheten.

Publisert:

På oppdrag fra Finansdepartementet har Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

Revisorforeningen har benyttet anledningen til å takke utvalget for arbeidet de gjør, samt komme med noen innspill til de vurderinger og valg arbeidsgruppen skal gjøre.

Fra regnskapsloven trådte i kraft i 1976-77 har Stortinget lagt til rette for privat standardsetting i Norge, og det har vært systemet i alle disse årene. Dette mener Revisorforeningene har fungert godt, og med stor etterlevelsegrad av standardene og ser derfor ingen prinsipielle grunner for å endre dagens oppsett. Revisorforeningen, som en av de stiftende organisasjoner, ønsker Finansdepartementet hjertelig velkommen inn som en av deltakerne. 

Standardsettingen er både en offentlig oppgave gjennom forankring i lov og god regnskapsskikk, og en privat oppgave ved at myndighetene har beskrevet at de private organisasjonene vil ha en rolle i standardsettingen. Det bør derfor drøftes om finanseringen bør være en kombinasjon av offentlig og privat finansiering. 

Noen mulige kilder for finansiering kan være:

  • Finansdepartementet bør være en vesentlig bidragsyter. I standardsetteren for kommunale regnskaper (GKRS) bidrar Kommunaldepartementet og Barne- og familiedepartementet med årlig kontingent/tilskudd på ca. 600.000 kroner. Regnskapsloven dekker et betydelig større lovområde og det er derfor naturlig at Finansdepartementets gir et årlig driftstilskudd som er betydelig større, minimum 2-3 mill.
  • Revisorenes og regnskapsførernes organisasjoner kan også være naturlige finansielle bidragsytere utover at de i dag yter det klart største bidraget i timer arbeidsinnsats. 
  • Næringslivet vil også ha interesser for dette arbeidet og bør bidra.

Arbeidsgruppen skal avgi sin innstilling til Finansdepartementet innen 15. desember 2022.