Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning.

Publisert:

Bror og søster eide hver 50 % av aksjene i to eiendomsselskaper. De ønsket å overføre aksjer til barna og samtidig sørge for at familiegrenene eier hvert sitt selskap. Bror skulle derfor overføre sine aksjer i det ene eiendomsselskapet til søsterens barn, mens søsteren skulle overføre sine aksjer i det andre eiendomsselskapet til brorens barn.

De viste til at gaveoverføringer ikke regnes som skattemessig realisasjon etter skatteloven. De viste også til at det samme resultatet uansett kunne oppnås skattefritt ved at selskapene fusjoneres og deretter fisjoneres slik at søsknene sitter igjen med hvert sitt selskap.

I en bindende forhåndsuttalelse kom imidlertid Skattedirektoratet til at det her i realiteten foreligger en byttehandel som regnes som realisasjon etter skatteloven § 9-2 første ledd bokstav c. En gaveoverføring kjennetegnes ved at den er ensidig og at det ikke skal ytes vederlag.

I formen er dette to gavedisposisjoner, men i realiteten er det inngått en gjensidig bebyrdende avtale mellom søsknene om bytte av aksjer. At vederlaget skal tilfalle barna spiller ingen rolle for beskatningen.