God kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9 blir regnskapsrevisor pålagt å foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Utkast til revisjonsstandard er nå på høring.

Publisert:

Intensjonen med forenklet etterlevelseskontroll er at revisor kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, og åpenhet og tillit til forvaltningspraksis.

Det er i forarbeidene til loven angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos revisor. Dette er beskrevet noe i utkast til standard punkt 6 med tilhørende veiledningspunkt.

Eksempler på områder for forenklet etterlevelseskontroll fra NOU 2016: 4 Ny kommunelov:

  • Finansforvaltning
  • Selvkost
  • Offentlige anskaffelser
  • Offentlig støtte

Utkastet til standard er utarbeidet i et samarbeid mellom Norges Kommunerevisorforbund og Revisorforeningen. Høringsfristen er 3. januar 2020.