Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven § 16-9, også måtte anses som likvidasjonsutbytte.

Publisert:

Dette medførte at aksjonærene måtte dekke forpliktelser som oppsto i selskapet etter at selskapet var likvidert innenfor det beløpet de hadde mottatt som utbytte.

Saksforholdet

Et ambulanseselskap (AS) skulle avvikles og virksomheten (innmaten), herunder de ansatte overtas av et annet foretak. Kreditorfristen ved avviklingen utløp 27. desember 2013, jf. aksjeloven § 16-4.

Selskapet besluttet den 30. juni 2014 å dele ut et utbytte på ca. kr 4,9 millioner kroner. Den 4. desember 2014 var avviklingsoppgjøret ferdig og generalforsamlingen vedtok å utdele de resterende 1,7 millioner kroner.

I juli 2015 mottok man krav fra KLP om innbetaling for å dekke pensjonsforpliktelser på ca. 4,7 millioner kroner. Kravet ble fremmet overfor aksjonærene i ambulanseselskapet som erkjente ansvar innenfor likvidasjonsutdelingen på 1,7 millioner, men ikke for det resterende.

Utdelinger ved likvidasjon

Det er ikke omstridt at et selskap kan dele ut ordinært utbytte under avvikling. Ved utdeling av ordinært utbytte etter aksjeloven § 8-1 gjelder ikke den objektive ansvarsregelen for udekkede krav i aksjeloven § 16-12. Aksjonærenes plikt til å tilbakeføre utbyttet er da begrenset gjennom ansvarsregelen i aksjeloven § 3-7.

Utdeling av likvidasjonsutbytte etter aksjeloven § 16-9 medfører imidlertid at aksjonærene er solidarisk ansvarlige for udekkede forpliktelser inntil verdien av det vedkommende har fått utdelt, jf. aksjeloven § 16-12. Ansvaret er objektivt. Aksjonærenes ansvar er derfor uavhengig av om likvidasjonsutbyttet er mottatt i god tro. Det følger videre av samme bestemmelse at kreditors krav foreldes tre år etter at selskapets endelige oppløsning er registrert i Foretaksregisteret. Dette innebærer at kreditor kan fremme krav etter at fristen for innmelding av krav etter aksjeloven § 16-9 er utløpt. Fristen har derfor ingen preklusiv virkning.

Lagmannsrettens vurderinger

Spørsmålet er om utdelingen, fordi den ble besluttet etter utløpet av kreditorfristen, må regnes som likvidasjonsutbytte (utdeling ved likvidasjon) etter aksjeloven § 16-9.

Verken lovteksten, forarbeider eller juridisk teori gir et klart og entydig svar. Lagmannsretten mente imidlertid at utbetalinger etter utløpet av fristen for å melde inn krav, fremstår som likvidasjonsutbytte i lovens forstand. Retten kunne ikke se at det var saklig grunn til å behandle to utbetalinger i samme tidsrom forskjellig. Også reelle hensyn og rettstekniske hensyn taler for at man bør ha et klart skjæringspunkt for hva som regnes som likvidasjonsutbytte.

Retten kom derfor til at aksjonærene var solidarisk ansvarlige for den gjenstående forpliktelsen på ca. 3 millioner kroner.

Det ble ikke idømt sakskostnader da saken fremsto som rettslig tvilsom og spørsmålet verken var behandlet i forarbeider eller rettspraksis.