Høring - SA3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

Som følge av endringer i ASL/ASL § 3-8, ny ASAL § 2-10a og § 3-10 flg foreslås det enkelte endringer i SA3802. Høringsfristen på den oppdaterte standarden er 21.01.2020, men siden endringene trer i kraft 01.januar oppfordres det til tidligere bruk av standarden.

Publisert:

Beskrivelse av endringer

ASL/ASAL § 3-8 «Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.»

Revisor skal (både for aksjeselskaper og allmennaksjeselskap) bekrefte de eiendeler selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget Styret skal avgi en egen erklæring om at avtalen er i selskapets interesse, at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i ASAL § 3-4 vil være oppfylt. 

Uttalelsen stiles til aksjeeierne ettersom avtalen ikke skal godkjennes av generalforsamlingen.

ASAL § 2-10a «Avtale om etterfølgende erverv av eiendeler fra stifter mv.»

Bestemmelsene i ASAL § 2-10a skal hindre omgåelser av reglene om vurdering og kontroll av eiendeler som skytes inn som aksjekapital eller overtas på en annen måte og kommer til anvendelse på visse betingelser. Etter ASAL § 2-10a skal avtale om erverv av eiendeler fra en aksjeeier eller stifter som ikke er angitt i stiftelsesdokumentet etter reglene i § 2-4, jf. § 2-6, i visse tilfeller godkjennes av generalforsamlingen. 

ASAL 3-10 flg. «Vesentlige avtaler mellom noterte selskaper og tilknyttede parter»

Gjelder selskaper som har aksjer tatt opp til handel på regulert marked. «Nærstående part» definert i regnskapsloven § 7-30b og § 7-30b-1 i forskrift nr 56 av 17. juli 1998. For disse skal revisor bekrefte de eiendeler selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Styret skal avgi en egen erklæring om at avtalen er i selskapets interesse, at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i ASAL § 3-4 vil være oppfylt. Uttalelsen stiles til generalforsamlingen ettersom de skal godkjenne avtalen.

Merknader til høringsutkastet

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no innen 21. januar 2020.