Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner - krav til revisors uavhengighet

Vi mener at særregler om revisors uavhengighet i forskriften er unødvendig, ubegrunnet og kan medføre usikkerhet om i hvilken grad uavhengighetsreglene i revisorloven gjelder.

Publisert:

Revisorforeningen tar opp dette i et høringssvar til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om forslag til ny forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Forslaget viderefører krav om at revisor ikke skal ha, eller innenfor de tre siste år før året før søknadsåret ha hatt, tillitsverv i organisasjonen eller ha nært slektskap til medlemmer av sentralstyret, eller ansatte i sentralleddet. Det skal heller ikke foreligge andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet. Vi mener at revisorloven gir en forsvarlig ramme for krav til revisors uavhengighet. Det er ikke tilstrekkelig grunn til å fremheve akkurat dette uavhengighetskravet i forskriften.