Høyesterettsdom om nettolønnsavtaler

Staten tapte sak om beskatningen av en arbeidstaker som hadde arbeidet i utlandet på nettolønnsavtale.

Publisert:

Arbeidstakeren hadde arbeidet i vel ett år i Qatar for Norsk Hydro ASA. Det påløp ikke skatt på inntekten i Qatar. Siden arbeidstaker var omfattet av den såkalte ettårsregelen i skatteloven § 2-1 (10), påløp det heller ikke skatt til Norge.

Det var inngått en nettolønnsavtale mellom arbeidstaker og Hydro, hvor Hydro påtok seg å betale eventuelle skatter og avgifter for arbeidstakeren.

Arbeidstakers syn var at det ved omregningen av inntekten fra netto til brutto inntekt i forbindelse med skattleggingen av ham, bare skulle tas utgangspunkt i de skatter og avgifter som Hydro faktisk dekket for ham.  Statens syn var på den annen side at det i tillegg måtte tas hensyn til hva Hydro skulle ha betalt i skatt uten skattenedsettelse etter ettårsregelen, med andre ord med hypotetisk beregnet alminnelig inntektskatt og toppskatt.

Et flertall på tre dommere var enige med Hydro, mens et mindretall på to dommere ga staten medhold.