IFRS-standardene og klimarelatert rapportering

Med klimaendringer vil klimarelatert rapportering bli viktigere for børsnoterte selskaper. IASB, utgiveren av IFRS-standardene, har publisert et notat om standardene og klimarelatert rapportering. Notatet viser hvordan IFRS-standardene kan brukes til å vurdere klimarisiko og rapportere vesentlig klimarelatert informasjon.

Publisert:

Klimarelatert informasjon blir vesentlig også for finansiell rapportering

Selv om klimaendringer ikke er eksplisitt nevnt i IFRS-standardene, kan klimarelatert informasjon – som klimarisiko – være vesentlig i finansiell rapportering. Klimaendringer kan føre til ny vesentlig risiko for selskaper, noe som gjør at denne risikoen må inkluderes i regnskapet.

Notatet fra IASB sender et klart signal om at selskaper og deres revisorer må vurdere hvordan klimarisiko vil påvirke finansiell rapportering.

Les mer om klimarisiko på Revisorforeningens nettsider.

Vesentlighetsanalyser som gjennomføres i tråd med IFRS-standardene må inkludere klimarisiko der det er relevant. Dersom klimarisiko anses som en vesentlig ekstern faktor, bør dette rapporteres i regnskapet.

Selskaper som bruker IFRS-standardene bør vurdere og rapportere klimarisiko

Selskaper som følger IFRS-standardene i sine regnskaper bør vurdere:

  • Om eiere og investorer kan forventet at klimarisiko kan påvirke informasjonen i regnskapet
  • Hvilken informasjon om effekten av klimarisiko som er vesentlig i utformingen av regnskapet, og bør rapporteres

De potensielle finansielle konsekvensene av klimarisiko kan inkludere:

  • Verdifall, inkludert goodwill
  • Endring i levetid for eiendeler
  • Verdiendringer i eiendeler
  • Påvirkning på nedskrivingsberegninger på grunn av økte kostnader eller redusert etterspørsel
  • Endringer i avsetninger for tap i kontrakter på grunn av økte kostnader eller redusert etterspørsel
  • Endringer i avsetninger og betingede forpliktelser på grunn av bøter og sanksjoner
  • Endringer i forventet kredittap i lån og andre finansielle eiendeler

Selv om selskapet ikke anser klimarisiko som vesentlig, kan selskapet være tjent med å rapportere klimarelatert informasjon og risiko dersom eiere og investorer anser informasjon som relevant. Selskapet må da drøfte hvordan klimarisikovurderingene er gjennomført. Dersom informasjonen gjelder spesifikke opplysninger og antakelser, bør disse rapporteres gjennom noteopplysninger i regnskapet.

Les hele notatet fra IASB om IFRS-standardene og klimarelatert rapportering.