Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt.

Publisert:

Formålet med forslagene som sendes på høring, er i følge departementet å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte opplysninger. Dette kan ha betydning på en lang rekke områder.

"Noe av det aller mest sentrale er at en større og tydeligere delingsadgang vil være svært viktig for et enda mer effektivt arbeid mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Dette er områder hvor mange etater jobber sammen innenfor etablerte fora, og hvor det er helt sentralt at informasjon kan deles."

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no