Inngangsverdi på arvede utenlandske aksjer

Dersom verken arvelaterne eller aksjene hadde tilknytning til norsk beskatningsområde før skattyter arvet dem skal inngangsverdien fastsettes til diskontinuitet.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 6/2022.

Saken gjaldt spørsmål om gevinst- og tapsberegning ved realisasjon av arvede aksjer fra utlandet skulle baseres etter prinsippet om kontinuitet eller diskontinuitet. Hverken arvelaterne eller aksjene hadde tilknytning til norsk beskatningsområde før skattyter arvet dem.

Skattekontoret kom til at skatteloven § 10 33 (skattemessig kontinuitet ved arv og gave av visse aksjer og andeler), jf. § 10-12 ikke kom til anvendelse. Videre vurderte skattekontoret det slik at de utenlandske aksjene ikke hadde norske skatteposisjoner knyttet til seg og dermed kunne ikke hovedregelen i § 9-7 om kontinuitet benyttes. Gevinst- og tapsberegningen måtte derfor skje etter diskontinuitetsprinsippet, dvs. til markedsverdien på ervervstidspunktet (arvetidspunktet).