Endringer i aksjelovene: Næringskomiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående, konsernunntak fra aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper.

Publisert:

Næringskomiteen har sluttet seg seg til forslagene i departementets proposisjon. Det er foretatt en justering i forslagene til allmennaksjeloven §§ 3-14 og 2-10 a for å rette opp en inkurie.

Vi forventer at det vil foreligge et lovvedtak fra Stortinget i midten av desember. Det er ikke bestemt når lovendringene skal tre i kraft. Lovendringene kan bli gitt ulik ikrafttredelse, for eksempel forventes det at lovendringene knyttet til lederlønninger i allmennaksjeselskaper ikke vil tre i kraft før det foreligger tilhørende forskriftsbestemmelser. Ikrafttredelsen bestemmes av Kongen i statsråd.