Klimarisiko og bærekraftsrapportering i fokus hos Finanstilsynet

Finanstilsynet holdt i dag sitt utstederseminar og gikk i den forbindelse igjennom prioriterte områder for kontroll av årsrapporten i 2021. Klimarisiko og bærekraftsrapportering var blant hovedfokusområdene.

Publisert:

Områder som ble nevnt var konsekvensene av Covid-19, IRFS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger & IFRS 16 Leieavtaler, men også klimarisiko og bærekraftsrapportering ble nevnt som hovedfokusområder. Med det følger Finanstilsynet i stor grad ESMAs prioteringer for 2021 som ble publisert i slutten av oktober.

Finanstilsynet vil fokusere på sammenheng mellom årsregnskapet og ikke-finansiell informasjon og da spesielt vesentlighetsvurderinger knyttet til klimarisiko. Viktige vurderinger og kilder til estimeringsusikkerhet rundt klimarisiko bør fremkomme spesifikt.

De planlegger også temabasert gjennomgang av utvalgte foretaks informasjon om klimaforhold i årsrapporter for 2021, hvor revisors beretning om vurdering av vesentlig klimarisiko og kilder til estimeringsusikkerhet av klimarisiko vil være en del av gjennomgangen.

Se opptak av Finanstilsynets utstederseminar 24. november 2021. 
(Prioriterte områder for 2021 v/Lars Jacob Braarud @ 36:17)  
(Bærekraftsrapportering v/Kjersti O. Kirkeby @ 1:15:45)